Inhoudelijk en financiëel jaarverslag 2019 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2019 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • 14 Januari begonnen we het nieuws op de site met het bericht dat ons inhoudelijke en financiëel jaarverslag 2018 gereed gekomen was. Zo vroeg in het jaar was dat nog nooit eerder gelukt. Ook vermelden we toen dat we in de afgelopen tijd afscheid hadden moeten nemen van een bekende bezoeker en nog pas onlangs van Jan Theunissen van de Oolderhof. Het jaarverslag is in februari door het bestuur ook benut om een afspraak te maken met een bewoonster van Ool die vorig jaar geconfronteerd werd met seksuele handelingen in de Ooldergreend buiten het terrein. Bedoeling: napraten over bereikte resultaten. In april heeft dit overigens pas plaatsgevonden.
 • 14 Februari kwamen we voor het eerst op het terrein terwijl het gebruikelijke jaarlijkse hoogwater al weer flink aan het zakken was. We stelden vast dat het vrij hoog was gekomen en dat vooral in de Zuid-oosthoek een flinke dikke laag troep met veel bomen, takken, pallets, plastic en andere troep was achtergebleven. We zijn vrij spoedig daarna met opruimen begonnen. Ook bleek dat de bevers nogal wat bomen hadden omgelegd. Een paar dagen later kregen we het eerste dagen met zonnig voorjaarsweer. Het meeste vuil was opgeruimd en alhoewel het hier en daar nog nat was kon je overal weer komen.
 • Maart roerde echter zijn staart en 17 maart plaatsten we foto’s op de site met het hoogwater dicht in de buurt van het toegangshek bij de rotonde. Alle opruimwerkzaamheden tot nu toe bleken opnieuw uitgevoerd te moeten worden en de troep in de Zuidoost hoek was nog groter. We hebben de Stichting het Limburgs Landschap gevraagd in de betreffende hoek grotere middelen in te zetten en dat is ook gebeurd. Een laagje slib van slechts een halve centimeter was daarbij aanvankelijk een behoorlijke handicap voor een ieder om overeind te blijven. Een wagen van de Stichting het Limburgs Landschap moest bijvoorbeeld met hulp van een tractor weer op het goede pad worden gebracht.
Het tweede kwartaal
 • 8 april vond het nagesprek plaats met de bewoonster van Ool. Daarin hebben we uitgewisseld wat er zich na de gebeurtenissen vorig jaar ontwikkeld heeft en daar waren we van beide kanten niet geheel tevreden over. We hadden gehoopt op meer inzet van de stadswacht, maar die is er pas laat in het jaar gekomen. Ons bestuur heeft ook op tafel gelegd hoe zij haar naturistisch beheer uitoefent conform de afspraken met de Stichting het Limburgs Landschap en wat wij daarin wel en niet kunnen realiseren. We vernamen tijdens het gesprek ook dat de buurtvereniging in overleg is getreden met de gemeente en dat daar de klachten over de Ooldergreend op tafel zijn gelegd. Binnen niet al te lange tijd zou een gesprek met alle partijen gaan plaatsvinden. Voor het bestuur is dit aanleiding geweest om contact op te nemen met wethouder Evers om hem te informeren over onze werkzaamheden en inzet in de afgelopen tijd.
 • 11 April was uiteindelijk de troep van maart opgeruimd; een schoolklas uit Roermond heeft daarbij nog de nodige plastic geraapt en zelf hebben we inmiddels de laatste restjes nog grotendeels opgeruimd. Bij deze werkzaamheden is ook nog een dode bever in het water gevonden, die het hoge water blijkbaar niet had overleefd. Ook dit beest is opgeruimd. Er was ook heugelijk nieuws, want er was weer een zwaan aan het broeden langs het Pieterpad. Niet storen bordjes zijn geplaatst en een ieder heeft goed meegewerkt, maar helaas hebben we uiteindelijk geen jongen kunnen verwelkomen. Volgend jaar hopelijk beter.
 • De tweede helft van april kwam het betere weer. De koninginnenpage en de nachtegaal werden weer gesignaleerd en 28 april meldden we weer de moeilijke bereikbaarheid van het terrein vanwege de jaarlijkse cityrun.
 • 8 Mei vond het gesprek plaats tussen Wethouder Evers, Ool-wijkregisseuse Jamila Nillesen en ons bestuur. Wij hebben hen uitgebreid geïnformeerd over naturisme, de ontwikkelingen, de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap en de verschillende taken die wij in het kader van naturistisch beheer uitoefenen. Ook wat wij niet doen en niet kunnen en hoe wij oordelen over de situatie rond de seksuele handelingen op de Ooldergreend. Er is volgens de buitenwacht een relatie met naaktrecreatie en we moeten van alle kanten proberen zo adequaat mogelijk te handelen om de situatie te verbeteren. Ook hebben we de vragen van hun kant zo goed mogelijk beantwoord en van beide kanten waren we tevreden over dit overleg. De wethouder plande aansluitend het al eerder aangekondigde overleg met alle partijen.
 • 9 Mei werden we geconfronteerd met diefstel van een schop en een hark die we met een ketting hadden vastgelegd aan een struik. Het slot was kapot gemaakt We deden een oproep of iemand iets gezien had, maar daarop kregen we geen reactie
 • 15 Mei werd het terrein ’s ochtends gemaaid met een klepelmaaier in opdracht van de Stichting het Limburgs Landschap. ’s Avonds nam het bestuur deel aan het overleg geïnitieerd door wethouder Rens Evers bijgestaan door wijkregisseuse Jamila Nillesen met alle betrokken partijen te weten: Buurtvereniging Nepomucenus Ool, Politie, Stadstoezicht en Groene Brigade; Stichting het Limburgs Landschap was helaas verhinderd. Als bestuur hebben we opnieuw vooral naar voren gebracht wat wij precies op het terrein doen conform onze samenwerkingsovereenkomst met de stichting het Limburgs Landschap. We zijn ook ingegaan op hoe wij met signalen zijn omgegaan, welke bijdragen wij leveren aan de oplossing binnen onze beperkte mogelijkheden en welke samenwerking wij met de buurt wensen. Besproken is ook of de klachten van de buurt nu structureel of incidenteel van aard zijn. De structurele aard kon de buurtvereniging niet echt hard maken. Volgens de handhavers is daar in vergelijking met andere locaties in de stad ook geen sprake van. In het overleg hebben we overigens van iedereen waardering voor ons doen en laten gekregen. Is nu alles opgelost….. nee. We waren wel tevreden met de bereikte resultaten. Ook bleek de buurtvereniging al in oktober 2018 nog allerlei andere problemen bij de gemeente te hebben aangekaart zoals de parkeerproblematiek in de bocht, op de rotonde en op de dijken. In het licht van onze eerder gedane verzoeken aan hen om meer onderlinge communicatie vonden we het jammer dat dit buiten ons om had plaatsgevonden. Een en ander krijgt een vervolg en als bestuur komen we er zeker op terug en gepoogd zal worden een verdere onderlinge relatie op te bouwen.
 • In de eerste helft van mei hebben we verder nog een zwarte zwaan dood aangetroffen en begraven; paaiden de brasems weer; kennelijk was het water nu pas warm genoeg. Dit alles hield ook in dat de gebruikelijke werkzaamheden zoals afval opruimen; infoflyers uitdelen; bebording; nieuwe bestuursleden werven; emailcorrespondentie; toelating minder validen enzovoort weer plaatsvonden. Ook zorgen we ervoor dat op 18 mei het terrein ook nog even met de eigen maaimachine werd gefinetuned voor de open dag.
 • 19 Mei hebben we onze nieuwsbrief nummer 10 uitgebracht. Deze kenden twee hoofdonderwerpen met als eerste uitgebreide en gedetailleerde informatie over de overlastsignalen op de Ooldergreend en de daarom heen gehouden overleggen. Het tweede onderwerp betrof een uitgebreide uitnodiging voor deelname aan de Open Dag Naaktrecreatie te houden op zondag 26 mei. Op de website meldde we nog wat andere nieuwtjes te weten: Stadstoezicht komt wat vaker kijken en handhaaft ook duidelijk
 • 25 Mei deden we nog een bijzondere oproep om bij de open dag naaktrecreatie naar de zomersneeuw van de populieren te komen kijken maar op 26 mei op de Open Dag Naaktrecreatie zelf werkte het weer niet mee. Geen zon en een stevige wind. Het nodigde niet uit en slechts een enkele nieuwe bezoeker konden we begroeten. Wel kwamen enkele vaste bezoekers ons hun donatie bezorgen en dat stelden we erg op prijs.
 • Begin Juni troffen we bij onze rondgang om bezoekers te informeren en donaties op te halen bij toeval een heel bijzondere en zeldzame plant aan te weten hondskruid , een orchidee. Volgens kenners stelt deze plant heel specifieke eisen aan de bodem en zou je die meer verwachten op de kalkgronden in Zuid-Limburg. Alleen ten noorden van Roermond en bij Holtum is eerder buiten dit soort grond zo’n plant in Limburg waargenomen.
 • 11 Juni hoorden we dat onze vorige voorzitter Ton Janssen was overleden. We wisten al enige tijd dat het slecht met hem ging en hebben hem nog enkele malen kunnen bezoeken. Toch kwam het bericht nog vrij plotseling. Hij is 14 jaar voorzitter van onze Stichting geweest en we hebben ons medeleven met zijn vrouw, kinderen en familie betuigd en hen sterkte gewenst. Op 17 juni hebben we met hen samen mee afscheid genomen. Daar waren ook enkele nauw betrokken bezoekers van het terrein bij aanwezig.
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) voeren we van tijd tot tijd overleg daarover met hun meest bij het terrein betrokken medewerkers. Op 13 Juni vond dit plaats in Heythuysen. Uiteraard zijn de overleggen met wethouder Evers en andere daarbij betrokken partijen doorgesproken, omdat van SLL zijde betrokkenen daarbij verhinderd waren. Daarnaast is natuurlijk de samenwerking doorgesproken bij bijvoorbeeld afvalopruiming na het hoogwater en inzake de uitoefening van de afgesproken taakverdeling. Dat stadswachten vaker komen en duidelijker optreden en dat onderling tussen alle partijen beter wordt gecommuniceerd is positief. Voor minder validen spraken we nog een alternatieve verblijfplaats af bij stevige zuidelijke wind. Ook maakten we afspraken over de plaatsing van twee borden die de NFN - Naturisten Federatie Nederland - onze stichting overigens gratis beschikbaar heeft gesteld. En over de toekomstige handelwijze bij noodsituaties. Het fietsverbod op de Ooldergreend wordt verwijderd. Parkeren in Ool blijft ook nog een zorgpunt; er komt overleg tussen Stichting het Limburgs Landschap, de gemeente Roermond en de buurtvereniging. Van het Waterschap Limburg kwam er een verzoek om verboden zwemwater of zwemmen op eigen risico borden te plaatsen
 • De nieuwe NFN-borden konden op 24 juni geplaatst worden. Met pictogrammen wordt daarop aangeduid wat van de bezoekers wel en niet wordt verwacht. We ontvingen er de nodige goedkeurende reacties over. In deze dagen werden ook voor het eerst meervallen gezien in de plas. Verder presenteerden we op de site de handelwijze voor bezoekers bij noodsituaties. Die bespraken we vanaf toen ook nadrukkelijker bij het uitdelen van informatieflyers aan bezoekers
 • Naast dit alles was het bestuur ook voortdurend actief in het opruimen van afval, illegaal vissen, belemmeren van seksuele handelingen, melden van drone-bezoek, enzv.
Het derde kwartaal
 • Begin juli bleek dat het de zwanen dit jaar helaas niet gelukt was hun eieren uit te broeden. Het nest was wel voortdurend goed met rustgelaten. Dank aan een ieder daarvoor.
 • 3 Juli was een zwarte dag. Een van de - de week daarvoor geplaatste – NFN strandborden werd om ongeveer 14:00 uur gestolen. Er waren niet veel bezoekers. Dat was een behoorlijke schadepost. We hebben er van alles aan gedaan om daders te achterhalen en aangifte gedaan. Jongeren hadden een paar dagen voor de diefstal eraan zitten morrelen. We hebben ook het andere bord uit voorzorg verwijderd en de borden vervangen door eigen gemaakte plastic exemplaren. Deze zijn later ook gestolen en van dit soort gebeurtenissen worden we soms wel eens wat moedeloos. Alle diefstallen (naast de borden ook gereedschap) van het afgelopen seizoen overziende vragen we ons af of iemand iets tegen ons heeft – we zouden niet weten wie - en waarom dat men dan dat niet gewoon op tafel legt. De borden komen terug wanneer we een zo hufterproof mogelijke oplossing hebben gevonden en daarbij zullen we dus ook een nieuw bord aanschaffen.
 • In juli begon het ook weer echt goed te zomeren en zo konden we via onze hoffotografen weer prachtige foto’s van juffers en libellen, vlinders, bloemen en planten op de site plaatsen. Dit jaar hadden we op het terrein heel veel distels en dat in verschillende soorten.
 • Eind juli werden de eerste verschijnselen van blauwalg vastgesteld. Door de nogal heersende winden uit zuid, zuidwest viel het een aantal dagen nog wel mee, maar in de tweede helft van augustus nam de blauwalg toe en plaatsten we overal waarschuwingsborden.
 • 26 Augustus ontdekte Gé Driessen een kolonie waterzakmosdiertjes in de plas. Deze diertjes die met velen bij elkaar in rozetten bij elkaar huizen zijn anemonen. Ze komen voor in stilstaand water, met optimale temperaturen boven 20 °C. Het is een Amerikaanse exoot. Of dit wat te maken heeft met klimaatverandering weten we niet zeker.
 • In verband met een in de tweede helft van september met alle betrokken handhandhavers door de gemeente gepland overleg heeft het bestuur intern de nodige tijd besteed om zich daar goed op voor te bereiden. Daarvoor is onder andere een overzicht gemaakt van hetgeen wij zelf het afgelopen seizoen op dit gebied zijn tegen gekomen en hoe wij daarmee zijn omgegaan. Vanwege ziekte aan gemeente-zijde is dit overleg op het laatste moment afgezegd en is er nog geen nieuwe afspraak gemaakt.
 • Het bestuur heeft verder dit kwartaal haar gebruikelijke activiteiten (opruimen, bezoekers informeren, klein onderhoud en vooral ook werven van bestuursleden) voortgezet.
Het vierde kwartaal
 • Op 1 oktober stelden we moedwillige vernieling vast van het weinige op dat moment nog aanwezige gereedschap van de Stichting dat met een ketting aan een struik op het terrein bevestigd was. Dit gaat verder dan diefstal en naast melding en vragen of iemand iets gezien heeft, kunnen we er niets aan doen. Zoiets gebeurt niet op nazomerse dagen dat er nog vele bezoekers aanwezig zijn. Een paar dagen later hebben we het nog overgebleven gereedschap veilig opgeborgen. Dit gold ook voor alle eigen gemaakte borden op het terrein. In december (19e) vond weer diefstal en vernieling plaats aan borden van het Limburgs Landschap bij de eerste toegang. Triest.
 • In de eerste helft van oktober hebben we ons intern nog eens opnieuw gebogen over de werving van nieuwe bestuursleden. Je denkt dan na over de indertijd gekozen stichtingsvorm, het gegeven dat we met een klein clubje heel veel regelen, over verdelen van verantwoordelijkheden over meer dan drie personen en over nog weer andere vormen van werving. In Echt probeerden we wat uit, maar het echt werken aan een vernieuwde aanpak doen we komend voorjaar.
 • 18 November bereikte ons het bericht van het overlijden van Thom Leblanc een bezoeker die redelijk bekend was bij verschillende anderen. De zaterdag daarna vond een druk bezochte begrafenis plaats. Als bestuur gaven we daarbij ook acte de presence.
 • In oktober/november heeft de Stichting het Limburgs Landschap de toegang tot het terrein bij de rotonde vernieuwd. Er is een houten hekwerk gekomen en een vernieuwd toegangshek. Het klaphek is breder geworden en meteen als je er doorgaat, liggen er brede tegels. Hierdoor is de toegang nu voor iemand met een rolstoel of scootmobiel heel wat verbeterd.
 • 17 December was er al hoogwater in de Maas en stond het water meer dan een meter hoger dan normaal. Dit lieten we op de site zien en tegelijkertijd brachten we onze eindejaarswensen uit.
 • Vooral in het begin van dit vierde kwartaal heeft het bestuur haar gebruikelijke activiteiten op het terrein nog uitgevoerd,
Samengevat.
 • Terugkijkend op dit zeventiende jaar van ons stichtingsbestaan stellen we vast dat ook 2019 een uitzonderlijk warm jaar was. De grens van 40 graden werd gepasseerd, maar perodes van aaneensluitende warme dagen waren meestal korter.
 • De grotere diversiteit aan bezoekers heeft zich doorgezet en dat zagen we vooral op de warmere dagen.
 • De samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap heeft zich goed voortgezet en dat geldt ook voor die met de handhavers met behoorlijk wat meer onderlinge communicatie en voor die met de gemeente, alhoewel deze met het afzeggen van een geplande bijeenkomst in september wat is stilgevallen.
 • Ook opvallend vonden we dit jaar de zorg voor elkaar. Vooral vaste bezoekers willen rondom ziekte, afwezigheid, sterfgevallen en gebeurtenissen op het terrein weten hoe het met elkaar gaat en een en ander uitwisselen. Voor zover we daar als bestuur een bijdrage aan konden leveren hebben we dat gedaan.
 • Het hele jaar zijn we als bestuur bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden. Dat hebben we vooral op het terrein gedaan. Enkele mensen hebben aangegeven daar op termijn verder op in te willen gaan. We hopen in 2020 met ondersteuning van de NFN nieuwe stappen te kunnen zetten.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein, bij leden thuis en elders. Veel overleg vond verder per telefoon plaats en er was vooral veel uitwisseling per email. Veel concept-standpunten zijn eerst bij het bestuur rondgegaan voor ze naar buiten werden gebracht. Ook dit jaar is bij enkele personen advies ingewonnen. We danken een ieder voor zijn of haar inbreng.

De verantwoording van de financiën over 2019 ziet er bijzonder positief en wel als volgt uit:
   Beginsaldo € 2735,45
   Inkomsten
   - Donaties 2019 + € 1557,80
      
   Subtotaal   € 4293,25
   Uitgaven
   - Kosten betalingsverkeer      € 145,50
   - Contributies (NFN [2 jr.], SLL [+boek])      € 411,30
   - Kosten hosting (1 jr.)        € 40,00
   - Maaimachine
        o Onderhoud (maaimes)        € 23,47
        o Benzine        € 12,50
        o Stalling        € 77,00
   - Benodigdheden terrein (slot voor afsluiting gereedschap)        € 21,49
   - Secretariaatskosten(inkt, papier,lamineer)        € 73,17
   - Telefoonkosten        € 47,40
   - Vervoerskosten      € 106,27
   - Representatie (3x condoleances/porto; grafstuk; cadeaukaart voor vertaling)        € 81,46
   Subtotaal -   € 1039,56
      
   Eindsaldo € 3253,49
Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2019. Het financiële verslag laat in vergelijking met voorgaande jaren zien dat we zo’n 265 euro minder aan donaties ontvingen. De weers- en de praktische omstandigheden waren hiervoor niet altijd gunstig. Van de andere kant hadden we een kleine 300 euro minder aan kosten; ook al betaalden we voor 2 jaar contributie aan de NFN. Zo eindigden we ook dit jaar toch nog met iets meer dan 500 euro meer in kas. We gaan er opnieuw op vooruit. Daar kunnen we onszelf, als bestuur en bezoekers opnieuw een pluim voor geven.Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019